Wgrywam...

Polityka prywatności

Właścicielem marki StarterFund jest Fund Team Sp. z o.o. („Fund Team”)

Poniższa Polityka Prywatności przedstawia działania, jakie podejmuje Fund Team, by chronić prywatność naszych klientów, ich klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Podejście Fund Team do danych osobowych

 1. Fund Team w ramach świadczonych dla klientów usług decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe.
 2. „Dane osobowe” to informacje, które dotyczą żyjących osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i pozwalają zidentyfikować takie osoby wprost lub pośrednio (w tym przez powiązanie jednych danych na temat tych osób z innymi posiadanymi danymi). Przykładowe rodzaje danych osobowych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL czy dane o lokalizacji. Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w tym dane kontaktowe takich podmiotów) lub zmarłych osób fizycznych nie są danymi osobowymi.
 3. W przypadku, gdy dochodzi do decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych lub do przetwarzania danych osobowych przez Fund Team w ramach świadczonych przez nas usług lub naszych działań własnych, Fund Team spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. „RODO”. Oznacza to, że ewentualne dane osobowe zawsze będą przetwarzane przez Fund Team jako administratora danych osobowych lub jako podmiot przetwarzający dane osobowe (tzw. „procesor”) i przy spełnieniu obowiązków, które RODO nakłada na każdą z tych ról.
 4. Jeżeli Fund Team świadczy na rzecz klientów usługi drogą elektroniczną („Usługi Elektroniczne”), dokumenty związane z takimi usługami (przede wszystkim regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) zawierają szczegółowe postanowienia co do tego, czy i jak przetwarzane są dane osobowe w związku z konkretnymi Usługami Elektronicznymi. Poniżej prezentujemy zaś ogólne zasady i wymogi RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych, jakie stosuje Fund Team („Ogólne Zasady”). Jeżeli korzystasz z jakiejkolwiek Usługi Elektronicznej i Ogólne Zasady są sprzeczne z zasadami przetwarzania danych osobowych w Usługach Elektronicznych, z których korzystasz – pierwszeństwo mają zawsze zasady określone dla Twojej Usługi Elektronicznej.

 

Strona internetowa Fund Team

 1. Fund Team dla marki StarterFund prowadzi stronę internetową pod adresem https://www.starterfund.pl.
 2. Strona internetowa jest prowadzona przy użyciu bezpiecznych technologii, takich jak protokół https, które zapewniają szyfrowanie danych przesyłanych między urządzeniem, z jakiego odwiedzasz naszą stronę internetową a serwerem, na którym znajduje się nasza strona internetowa.
 3. W pewnych sytuacjach możliwe jest, że osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową, podadzą nam swoje dane osobowe. Dotyczy to następujących sytuacji:
  • wypełnienie formularza kontaktowego („Formularz Kontaktowy”);
  • zapisania się na newsletter („Newsletter”);
  • przesłanie do nas zapytania o wycenę („Formularz zapytania o wycenę”).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fund Team, w szczególności w następujących celach:
  • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Fund Team (za uprzednią zgodą),
  • umożliwienia kontaktu z Fund Team za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • analitycznym i statystycznym.
 5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Fund Team, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.starerfund.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Fund Team.

 

Administrator danych osobowych i RODO

 1. W przypadku, gdy trafiają do nas dane osobowe i decydujemy o celach i sposobach ich przetwarzania, administratorem danych osobowych jest: Fund Team Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem: ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000599483, NIP 9522142821, REGON 363652023, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł („Fund Team”).
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 wyżej, jak również przesyłając formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@fundteam.pl.
 3. W sytuacji, gdy Fund Team jest administratorem danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  1. a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
  2. b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych na stronie www.starterfund.pl;
  3. c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, aplikacji do pracy lub współpracy wraz z przesłanym życiorysem, za pośrednictwem zakładki „Dla doradców” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

 

Jakie mają Państwo prawa, jeśli Fund Team jest administratorem danych osobowych

 1. Zgodnie z RODO, w sytuacji, gdy Fund Team jest administratorem Państwa danych osobowych, mają Państwo wobec Fund Team następujące prawa:
  • Prawo żądania od Fund Team dostępu do Państwa danych osobowych. Prawo to polega na tym, że:
  1. Mogą Państwo uzyskać potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fund Team;
  2. jeśli Fund Team przetwarza Państwa dane osobowe, mogą Państwo uzyskać informacje o: (i) celu przetwarzania tych danych; (ii) kategoriach przetwarzanych danych osobowych; (iii) odbiorcach Państwa danych osobowych; (iv) okresach przechowywania danych osobowych; (v) Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych; (vi) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (vii) źródle pochodzenia Państwa danych osobowych – gdyby miała miejsce sytuacja, że dane te nie zostały zebrane od Państwa; (viii) stosowaniu lub niestosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania wobec Państwa decyzji;
  3. mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych, które przetwarza Fund Team.
  • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Prawo to polega na tym, że:
  1. mogą Państwo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub
  2. mogą Państwo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeśli wiąże się to z celem przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych. Prawo to polega na tym, że:
  1. mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, kiedy ma miejsce jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (iii) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fund Team; (iv) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego (czyli upraszczając: usług świadczonych przez Internet), do których przetwarzania podstawą była zgoda udzielona przez dziecko;
  2. ponadto Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte przez Fund Team, kiedy (i) korzystają Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu lub (ii) cofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Fund Team nie mam innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to polega na tym, że:
  1. dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, mogą być tylko przechowywane przez Fund Team. Fund Team nie może wykonywać żadnych innych operacji na tych danych osobowych;
  2. ograniczenie przetwarzania ma zastosowanie, kiedy (i) zgłaszają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia, tylko ograniczenia przetwarzania; (ii) Fund Team nie potrzebuje już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwu są one potrzebne do ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń;
  3. ponadto ograniczenie przetwarzania ma zastosowanie, kiedy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych zostaje ograniczone na czas, kiedy Fund Team sprawdza prawidłowość tych danych; (ii) wnoszą Państwo sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu jego rozpatrzenia, jedyna operacja dopuszczalna na danych osobowych to ich przechowywanie.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Polega ono na tym, że gdy podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda, to mogą ją Państwo cofnąć w każdej chwili. Skutkuje to tym, że jeśli Fund Team nie ma innej niż zgoda podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych, musi je usunąć. Cofnięcie zgody jest skuteczne od chwili jej doręczenia do Fund Team.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Polega ono na tym, że:
  1. do czasu uwzględnienia sprzeciwu, Fund Team ogranicza przetwarzanie Państwa danych osobowych;
  2. uwzględnienie sprzeciwu powoduje usunięcie Państwa danych osobowych (wyjątek: są one potrzebne do innego celu, dla którego istnieje zgodnie z prawem podstawa przetwarzania danych);
  3. dotyczy sytuacji, gdy (i) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest albo wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która zostałaby powierzona Fund Team, albo prawnie uzasadniony interes Fund Team; (ii) istnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją; (iii) Fund Team nie ma ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności ani Fund Team nie ma podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. jeżeli sprzeciw został wniesiony w związku ze stosowaniem marketingu bezpośredniego, wystarczające jest samo jego wniesienie, a stosowanie takiego marketingu musi zostać zaprzestane.
  • Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Polega ono na tym, że:
  1. jeżeli spełnione są dwa warunki: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na potrzeby wykonania umowy, której są Państwo stroną, tudzież do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – maj Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które posiada Fund Team w formacie elektronicznym. Takie dane osobowe mogą Państwo przesłać do innego administratora;
  2. jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać, by Fund Team przeniósł Państwa dane osobowe do innego administratora;
  3. wykonanie prawa do przeniesienia danych osobowych nie oznacza usunięcia Państwa danych przez Fund Team. Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia przez nas Państwa danych, muszą to Państwo wyraźnie zaznaczyć.
 2. W przypadku wszystkich praw wskazanych w ust. 1 wyżej, z wyjątkiem prawa do cofnięcia zgody:
  • Fund Team powiadomi osobę zgłaszającą żądanie o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonych żądaniem – bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Fund Team żądania.
  • Jeżeli Fund Team stwierdzi, że nie ma podstaw do uwzględnienia zgłoszonego żądania, powiadomi osobę zgłaszającą żądanie o tym fakcie – bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Fund Team żądania. W takiej sytuacji Fund Team poinformuje również o przyczynie niepodjęcia działań, możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  • Jeżeli zgłoszone żądanie okaże się skomplikowane lub liczba żądań będzie duża, Fund Team może przedłużyć termin na rozpatrzenie żądania. O przedłużeniu osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w pierwotnym terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Fund Team żądania, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. Przedłużenie może wynosić maksymalnie dodatkowe dwa miesiące, co oznacza, że zgłoszone żądanie zostanie rozpatrzone w terminie maksymalnie do trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania przez Fund Team.
 3. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na sposób, a jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Stosowanie plików Cookies

 1. Fund Team stosuje na swojej stronie internetowej pliki cookies. Rodzaje stosowanych plików cookies oraz szczegóły ich działania znajdują się w naszej Polityce Cookies.
 2. Fund Team może profilować Państwa zachowanie na stronie internetowej przez stosowanie określonych plików cookies należących do stron trzecich. Przeczytaj aktualną wersję Polityki Cookies, by dowiedzieć się, czy i w jakim zakresie może dotyczyć Cię profilowanie. W innych przypadkach Fund Team nie stosuje profilowania.

 

Odnośniki (linki) do innych stron internetowych

 1. Na stronie internetowej Fund Team znajdują się odnośniki (linki) do obcych stron internetowych, np. portali społecznościowych i naszych partnerów handlowych.
 2. Pamiętaj, że klikając w taki link, przechodzisz do innej strony zarządzanej przez inny podmiot, który może prezentować inne niż Fund Team podejście do ochrony danych osobowych i prywatności.

 
 
 

Nie ma na co czekać!

Wystartowała nowa perspektywa finansowa i atrakcyjne programy